JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Przed wypełnieniem deklaracji należy szczegółowo zapoznać się z:

- Pouczeniem i objaśnieniami zawartymi na ostatniej stronie deklaracji zamieszczonej poniżej;

- Dodatkowymi objaśnieniami zawartymi w broszurce dostępnej tutaj

- Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość.   Regulaminy dostępne są na stronach internetowych wszystkich gmin. Jest to bardzo istotne, ponieważ w regulaminach są określone:

a) częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
b) minimalna pojemność pojemników, w które właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć swoją nieruchomość.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz pojemność pojemników jest podstawą do wyliczenia miesięcznej opłaty ponoszonej na rzecz Związku przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

- Uchwałę nr II/2/2013 Zgromadzenia Związku „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (zamieszczona poniżej). Należy zwrócić uwagę, że uchwała określa stawki za jednorazowy odbiór odpadów (dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałej).

Ponieważ odpady są odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu (4 razy w miesiącu), wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki za jednorazowy odbiór odpadów z określonego pojemnika i liczby 4.
Wypełniając deklarację należy zastanowić się i podjąć decyzję czy odpady będą zbierane w sposób selektywny, czy nieselektywny. Jeżeli zadeklarujemy, że odpady będą segregowane, to opłata będzie niższa, ale tym samym zobowiązujemy się do ich segregowania.
Po wypełnieniu deklaracji należy dostarczyć ją do siedziby związku lub wysłać na adres:

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

Deklarację można też dostarczyć za pośrednictwem gmin.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II/2/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty